DR. SUHARSONO, SP.S.,M.KES
Praktek : Selasa, 18 Juni 2024
  • Jam : 10:00-11:30 (PAGI)
  • Sisa Kuota BPJS : 39
Praktek : Rabu, 19 Juni 2024
  • Jam : 10:00-11:30 (PAGI)
  • Sisa Kuota BPJS : 52
Praktek : Kamis, 20 Juni 2024
  • Jam : 10:00-11:30 (PAGI)
  • Sisa Kuota BPJS : 56
Praktek : Jumat, 21 Juni 2024
  • Jam : 10:00-11:30 (PAGI)
  • Sisa Kuota BPJS : 55
Praktek : Sabtu, 22 Juni 2024
  • Jam : 10:00-11:30 (PAGI)
  • Sisa Kuota BPJS : 56