DR. SUHARSONO, SP.S.,M.KES
Praktek : Selasa, 18 Juni 2024
  • Jam : 10:00-11:30 (PAGI)
  • Sisa Kuota UMUM : 5
Praktek : Rabu, 19 Juni 2024
  • Jam : 10:00-11:30 (PAGI)
  • Sisa Kuota UMUM : 5
Praktek : Kamis, 20 Juni 2024
  • Jam : 10:00-11:30 (PAGI)
  • Sisa Kuota UMUM : 8
Praktek : Jumat, 21 Juni 2024
  • Jam : 10:00-11:30 (PAGI)
  • Sisa Kuota UMUM : 5
Praktek : Sabtu, 22 Juni 2024
  • Jam : 10:00-11:30 (PAGI)
  • Sisa Kuota UMUM : 5